Adatvédelmi tájékoztató a dakk.hu honlap használata során valamint az utasokat érintő, a DAKK Zrt. szolgáltatásainak igénybe vétele során megvalósuló adatkezelésekről

A DAKK Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírásokkal tájékoztatja a dakk.hu honlapon zajló adatkezelési folyamatokkal kapcsolat minden tényről. A folyamatokban való részvétellel Ön, mint érintett a vonatkozó folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

név: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövid név: DAKK Zrt.

székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.

postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 601.

honlapwww.dakk.hu

központi e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

központi telefonszám: +3676484394

törvényes képviselő: a Társaság vezérigazgatója

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

dr. Kürtösi Rita  ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) 

3. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Mint a www.dakk.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a DAKK Zrt. Zrt. (a továbbiakban: DAKK Zrt.) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a DAKK Zrt. adatvédelemről szóló Vezérigazgatói Utasítása [http://www.dakk.hu/images/adatvedelmi_szabalyzat_180525.pdf] alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a DAKK Zrt. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A DAKK Zrt. kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A DAKK Zrt. kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A DAKK Zrt. akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amely segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

A DAKK Zrt. kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A DAKK Zrt. jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a DAKK Zrt. munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a DAKK Zrt. munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

A DAKK Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
  -   kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  -   
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  -   
visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  -   
kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a DAKK Zrt.-nek már nincs rá szüksége,
  -   
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  -   
élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A DAKK Zrt. minden esetben törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a DAKK Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a DAKK Zrt. erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet a DAKK Zrt. ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát a DAKK Zrt.-hez fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a DAKK Zrt. adatvédelemről szóló Vezérigazgatói Utasítás 8. fejezetében olvashatja, amely elérhető a DAKK Zrt. honlapján [http://www.dakk.hu/images/adatvedelmi_szabalyzat_180525.pdf] és a DAKK Zrt. honlapján közzétett elérhetőségi helyein (Közérdekű adatok / elérhetőségi adatok) is.

5. Adatkezelési tájékoztatók és folyamatleírások 

A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok
A DAKK Zrt. az adatkezelésbe főszabály szerint adatfeldolgozót nem von be, az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja. Amennyiben ettől eltérő szabályt alkalmaz a DAKK Zrt., úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelzi.

A DAKK Zrt. azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatokat bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a DAKK Zrt.-t, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani

Minden adatkezeléssel kapcsolatosan az adatkezelés jogalapja alapján a GDPR-ban biztosított, a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

5.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A DAKK Zrt. honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a DAKK Zrt. önálló Cookie (süti) szabályzatot alkotott, amely itt érhető el és ismerhető meg:  http://dakk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=123

5.2. Kapcsolatfelvétel a DAKK Zrt.-vel 

A DAKK Zrt.-vel személyesen, telefonon, írásban és a honlap használatával is fel lehet venni a kapcsolatot. Amennyiben az érintett a DAKK Zrt.-vel szóban (személyesen, telefonon) veszi fel a kapcsolatot, és az az ügy, amelyben az érintett megkereste a DAKK Zrt.-t, azonnal nem oldható meg, úgy a DAKK Zrt. munkatársa feljegyzést készít az érintett által elmondottakról, és azt a szervezetrendszeren belül továbbítja az ügy elintézésére illetékes személynek.

Amennyiben az érintett e-mailben vagy írásban veszi fel a kapcsolatot a DAKK Zrt.-vel, a megkeresését az azt megismerő személy a szervezetrendszeren belül továbbítja az ügy elintézésére illetékes személynek.

Az érintett ezen utakon azzal járul hozzá az adatkezeléshez, hogy a jelen, nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában veszi fel a kapcsolatot a DAKK Zrt.-vel. 

A DAKK Zrt. a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig tárolja e célból az adatait. Amennyiben az ügy egy új jogviszony létesítésére irányul, úgy az új jogviszony (ajánlatkérés, panaszügyintézés stb.) szerinti adatkezelés érintettjévé válik.

A DAKK Zrt. felhívja minden érintett figyelmét, hogy csak és kizárólag olyan mennyiségű információt küldjön meg a DAKK Zrt. számára a kapcsolatfelvétel során, amely az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséhez szükséges. Ez azért fontos, mert a DAKK Zrt. törekszik arra, hogy betartsa a GDPR úgynevezett adattakarékossági elvét, amely szerint egy adott adatkezelési cél eléréséhez csak annyi adatot kezelhet az adatkezelő, amennyi az adatkezelés eléréséhez feltétlenül szükséges.

A DAKK Zrt. azonban közfeladatot ellátó szerv és mint ilyenre, vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely 14. §-a kimondja, hogy a DAKK Zrt.-hez érkező iratokat iktatni kell és azt a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve előírásai szerint köteles tárolni. Így előfordulhat, hogy az érintett olyan adatokat küld meg a DAKK Zrt. számára, amely az adatkezelés szempontjából irreleváns vagy túlzott, a DAKK Zrt. azonban jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles azt mégis kezelni. A DAKK Zrt. ezért jelen folyamatleírással kéri az érintetteket, hogy tartsák be az adattakarékosság elvét és csak olyan mennyiségű információt küldjenek meg az a DAKK Zrt. számára, amely az adott ügy szempontjából mindenképpen releváns. Máskülönben a DAKK Zrt. az érintett hozzájárulása alapján, de törvényi kötelezettségét teljesítve kezeli ezeket az adatokat. 

adatkezelés célja: a DAKK Zrt.-vel való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételben érintett ügy elintézéséig, ám amennyiben jellegénél fogva a kapcsolatfelvétel, hogy vonatkozik rá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a, úgy a DAKK Zrt. a hozzá érkező iratokat iktatja és azt a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve előírásai szerint köteles tárolni

5.3. Munkára jelentkezők adatainak kezelése

A DAKK Zrt. időnként különböző pozíciókra keres munkatársat. Amennyiben Ön megküldi a DAKK Zrt. részére önéletrajzát, úgy az önéletrajz megküldésével hozzájárul, hogy a munkára jelentkezéssel kapcsolatosan megadott személyes adatait a DAKK Zrt. kezelje.

A DAKK Zrt. minden álláspályázatot azonos előírások szerint kezel: mindegy, hogy Ön a pályázatát e-mailben, postai úton küldi meg vagy személyes adja le a  DAKK Zrt. valamelyik ügyfélszolgálatán vagy pályaudvarán.

Minden beérkező önéletrajzot (és esetlegesen motivációs levelet, amelyekre azonban az önéletrajzra vonatkozó szabályok érvényesek) iktat a DAKK Zrt. A jelentkezők adatait a szervezetrendszeren belül az a területi vezető ismerheti meg, aki a kiírt vagy nyitott álláshellyel rendelkezik. A jelentkező – ha adataik alapján a területi vezető megfelelőnek találja – felvételi folyamaton vesz részt. Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésére kezeli a DAKK Zrt.: erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválaszt követően kap a jelölt.

Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva a pozícióra vagy nincsen a végzettségének megfelelő nyitott pozíció, abban az esetben a DAKK Zrt. az önéletrajzot a beérkezéstől számított maximum a tárgyévet követő egy évig őrzi meg azzal a céllal, hogy amennyiben a jelölt végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a DAKK Zrt. megkeresse a jelöltet.

A DAKK Zrt. minden év utolsó munkanapján semmisíti meg vagy törli azokat az iktatott önéletrajzokat, amelyeket a továbbiakban nem kezel: a kezelés határideje így tehát a beérkezés évét követő év utolsó munkanapja.

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön egy, a DAKK Zrt.-vel már munkaviszonyban lévő személyen keresztül kívánja önéletrajzát eljuttatni a DAKK Zrt.-hez, úgy nyilatkozni köteles arról, hogy jelen szabályokat és az adatkezelési folyamattal kapcsolatos előírásokat megismerte. Ez azért szükséges, mert a DAKK Zrt. személyes adatot elsősorban akkor kezel, ha az közvetlenül annak „gazdájától” (jogilag: az érintettől) származik. Mivel ha a DAKK Zrt. munkavállalója ajánl a DAKK Zrt. számára valakit, csak úgy győződhetünk meg róla, hogy a jelölt ténylegesen jelentkezni kíván a Zrt.-hez, ha ennek írásos nyoma van. Ezért kérjük, ebben az esetben Ön és az Önt ajánló személy legyenek kedvesek kitölteni és a DAKK Zrt.-nek az önéletrajzával együtt átadni az innen letölthető „A DAKK Zrt. munkavállalói ajánlási lapja” című nyomtatványt. Nem az érintettől származó önéletrajzot ennek hiányában a DAKK Zrt. nem fogad el.

adatkezelés célja: DAKK Zrt. által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása

adatkezelés jogalapja: az önéletrajz DAKK Zrt.-nek való megküldésével a GDOR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az önéletrajzbeérkezésének évét követő év utolsó munkanapja.

5.4. Kamerarendszer üzemeltetése

A DAKK Zrt. felhívja honlaplátogatóinak figyelmét, hogy a közforgalom számára nyitva álló helyen az autóbusz-állomáson található berendezések, a személyszállító autóbusz, a jegy- és bérletértékesítő berendezések, továbbá az utasok, valamint a DAKK Zrt. munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban Szszt.) 8. §-ában kapott törvényi felhatalmazás alapján, valamint a DAKK Zrt. által tulajdonolt vagy használt, közforgalom elől elzárt magánterületeken a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) Szvtv. 30. § (1)-ben kapott felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely rögzíti a képfelvételt. A kamerarendszer üzemeltetésére az adott helyszínen is minden esetben felhívja az érintettek figyelmét. Jelen tájékoztató egy általános tájékoztató, amellyel a DAKK Zrt. igyekszik elősegíteni az érintettek tájékoztatását, hogy amennyiben a DAKK Zrt. autóbusz-állomásaira érkeznek, tudjanak a kamerarendszer üzemeltetésének tényéről.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja, határideje és felhasználása

pályaudvaron:

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16., azaz tizenhatodik napon törlésre kerül [Szszt. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a DAKK Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított 72 órán belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a DAKK Zrt. megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le.

A DAKK Zrt. a felvételt felhasználhatja a szolgáltatását igénybe vevő személyeket, a működtetésében lévő berendezések használóit, a munkavállalóit, megbízottjait és a kezelésében lévő területeken tartózkodó személyeket, illetve poggyászaikat, a járműveket, berendezéseket és felszereléseket ért balesetek, káresetek körülményeinek, továbbá a DAKK Zrt.-nél tett panaszbejelentések kivizsgálásához.

Ezen vizsgálat idejére, de legfeljebb a felvétel rögzítésének időpontját követő 30 napra a DAKK Zrt. mentesül a törlési kötelezettség alól, ha az eseményt a felvétel rögzítésétől számított 16 napon belül bejelentették a DAKK Zrt.-nek vagy a DAKK Zrt. arról más módon tudomást szerzett. A vizsgálatra felhasznált képfelvételt a vizsgálat és az annak eredményeként tett intézkedések, illetve lehetséges további jogorvoslati eljárás esetén az azt lezáró határozat - ideértve a bírósági eljárást is - véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 15. napon törli a DAKK Zrt.

Az adatkezelés alapadatai:

adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.

adatkezelés jogalapja: a DAKK Zrt. és a területen tartózkodók jogos érdeke az Szszt. 8. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]

adattárolás határideje:a fent részletezettek szerint 16 nap - 30 nap

közforgalom elől elzárt magánterületen:

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a DAKK Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a DAKK Zrt. megsemmisíti, illetőleg törli, kivéve, ha a tárolási határidő még nem járt le.

Az adatkezelés alapadatai:

adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.

adatkezelés jogalapja: a DAKK Zrt. és a területen tartózkodók jogos érdeke az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]

adattárolás határideje:a fent részletezettek szerint 3 nap - 30 nap

A kameraképek felhasználása

Annak érdekében, hogy a DAKK Zrt. minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a DAKK Zrt. minden, a kamerával rögzített képek zárolásáról jegyzőkönyvet vesz fel. A képekbe betekintési joggal csak a DAKK Zrt. vezérigazgatója által kijelölt személyi kör jogosult.

5.5. Pénzügyi teljesítés, számlázás

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Ilyen gazdasági műveletnek számít a DAKK Zrt. szolgáltatásainak igénybevétele, amennyiben az igénybe vevő a szolgáltatásról számlát kér.

A 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen általános tartalmi kellékei vannak, amelyeket a DAKK Zrt. köteles a számlán rögzíteni. Ezek nélkül a számlázás nem tud jogszerűen megtörténni. A 167. § (1) j) pont továbbá megjelöli, hogy egyéb jogszabály is írhat elő tartalmi kelléket: a számla kiállításakor így a DAKK Zrt. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § előírását is figyelembe kell vegye. Így a 169. § e) pont szerint a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe kötelező adattartalom, valamint dc) alpontja szerint az adószám, de csak akkor, ha az áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Így tehát amennyiben Ön a DAKK Zrt. bármely szolgáltatásáról természetes személy, egyéni vállalkozó vagy őstermelő nevére számlát kér, úgy a DAKK Zrt. e célból a jogszabály kötelező előírása alapján kezeli ezen adatokat.

A számlákhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férnek hozzá.

A DAKK Zrt. ellenben nem csak kiállít, hanem be is fogad számlákat a közte és számlaképes személyek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítésével kapcsolatosan. Abban az esetben, amennyiben a számla kiállítója természetes személy, úgy a számla adattartalma személyes adat. (Ez praktikusan 7-es adószámmal rendelkező személyek vagy egyéni vállalkozók esetén történhet.) A befogadott számlákra vonatkozó szabályok (adattartalom, a tárolás módja és határideje) megegyeznek a kiállított számlákra vonatkozó szabályokkal.

adatkezelés célja: a pénzügyi teljesítés, számlázás jogszabályi előírás szerinti megvalósítása és dokumentálása

kezelt adatok köre: az általános forgalmi adóról szóló 2007., évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja szerint

adatkezelés jogalapja: bár az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján indul el (ő kéri a számlát vagy nyújtja a számlát), ám az adatkezelést jogszabály írja elő kötelezően, így a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169. §§ és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerint

adattárolás határideje:a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 évig köteles megőrizni

5.6. Ajánlatkérés a DAKK Zrt. szolgáltatásaira

Amennyiben a szolgáltatás jellege megengedi, a DAKK Zrt. szolgáltatásainak igénybevételét megelőzheti árajánlatkérés. 

A DAKK Zrt. minden megkeresést egyedileg kezel és az egyedi kéréseket is figyelembe véve mindenki részére személyre szabott ajánlatot ad. 

Ahhoz, hogy a DAKK Zrt. személyre szabott árajánlatot készíthessen, ahhoz legalább az alábbi adatokra szüksége van: az árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, telefonszám), az ajánlatkéréssel érintett szolgáltatással kapcsolatos adatok (szolgáltatással kapcsolatos releváns adatok). Az ajánlatkérő emellett opcionálisan megadhat bármilyen további információt, amely az ajánlat személyre szabását elősegíti.

A DAKK Zrt. az ajánlatkérés alapján elkészíti az ajánlatkérő számára a személyre szabott árajánlatot, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül az ajánlatkérő az ajánlatot nem fogadja el, a DAKK Zrt. törli adatait, mert a szerződés ez alapján nem jöhet létre. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja, úgy a DAKK Zrt. az adatait a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés során kezeli tovább – erről tájékoztatást a jogviszony létrejöttekor kap.

adatkezelés célja: személyre szabott árajánlat adása a DAKK Zrt. szolgáltatásáról az érintett ajánlatkérése alapján

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az ajánlattételi kötöttség lejártáig

5.7. A DAKK Zrt. különjárati szolgáltatásának adatkezelése

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet 22. § (8) bekezdése szerint a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A DAKK Zrt. Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, így az általa nyújtott különjárati személyszállítási szolgáltatásra ez a jogszabályi előírás irányadó.

A szolgáltatás igénybe vételét megelőzheti ajánlatkérés, ennek az adatkezelését az 5.6. pont részletezi.

adatkezelés célja: a különjárati szolgáltatás nyújtása és az azzal kapcsolatos dokumentáció elkészítése

adatkezelés jogalapja: bár a szolgáltatást az érintett igénye alapján nyújtja a DAKK Zrt., az adatkezelés során jogi kötelezettségét kell teljesítenie a DAKK Zrt.-nek,a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (8) bekezdése szerint

adattárolás határideje: 8 év - a Kormányrendelet 22. § (4) szerint a fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású okmány, míg a 22. § (8) szerinti utaslista a menetlevél mellékletét képezi. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) szerint 8 évig kell olvasható formában megőrizni. 

5.8. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése 

A DAKK Zrt. közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére. Az adatkezelés célja, hogy a DAKK Zrt. a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a személyhez kötött utazási jogosultságot ellenőrizze. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a DAKK Zrt. megbízottnak is delegálhatja, a DAKK Zrt. pedig a jelen tájékoztatóban nevesített leányvállalatának, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a DAKK Zrt. nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

Mivel az adat megismerése a GDPR 4. cikk 2. szerint már adatkezelési művelet, így az adat megismerése során a DAKK Zrt. – illetve adatfeldolgozója – adatkezelést végez.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a DAKK Zrt. – és így a DAKÖRT Kft. – adatmegismerési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:
  -   
a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
  -   u
tazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
  -   
az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat azonban e célból csak megismerheti a DAKK Zrt., tárolni nem tárolhatja. Abban az esetben azonban, ha a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése során kiderül, hogy az utas megsértette a DAKK Zrt. Üzletszabályzatát, úgy személyes adatait a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága céljából rögzítheti. Ez azonban már eltérő célú adatkezelés, amelyről önálló adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás készült.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a DAKK Zrt. Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: az adatokat a DAKK Zrt. sem maga, sem az adatfeldolgozója által ezen adatkezelési célból nem tárolja.

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) - a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése

5.9. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása 

A DAKK Zrt. közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére. Az adatkezelés célja, hogy a DAKK Zrt. a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítsa. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a DAKK Zrt. megbízottnak is delegálhatja, a DAKK Zrt. pedig a jelen tájékoztatóban nevesített leányvállalatának, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a DAKK Zrt. nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

Mivel az adat megismerése a GDPR 4. cikk 2. szerint már adatkezelési művelet, így az adat megismerése során a DAKK Zrt. – illetve adatfeldolgozója – adatkezelést végez.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a DAKK Zrt. – és így a DAKÖRT Kft. – adatmegismerési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:
  -   
a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
  -   
utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
  -   
az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat azonban e célból csak megismerheti a DAKK Zrt., tárolni nem tárolhatja. Abban az esetben azonban, ha a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása során kiderül, hogy az utas megsértette a DAKK Zrt. Üzletszabályzatát, úgy személyes adatait a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága céljából rögzítheti. Ez azonban már eltérő célú adatkezelés, amelyről önálló adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás készült. 

adatkezelés célja: a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a DAKK Zrt. Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: az adatokat a DAKK Zrt. sem maga, sem az adatfeldolgozója által ezen adatkezelési célból nem tárolja.

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) - a személyhez kötött utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása

5.10. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása 

A DAKK Zrt. közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére, valamint a 7. § (3) szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. Az adatkezelés célja, hogy a DAKK Zrt. a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utast azonosítsa és a DAKK Zrt. és az utas között lévő szerződéses jogviszonyt teljesítse. Szintén az Szszt. 7. § (1) mondja ki, hogy ezt a jogot a DAKK Zrt. megbízottnak is delegálhatja, a DAKK Zrt. pedig a jelen tájékoztatóban nevesített leányvállalatának, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a DAKK Zrt. nevében eljárva jogosult tehát az adat megismerésére.

A DAKK Zrt. megbízottja útján elsődlegesen – az Szszt. 7. § (1)-ből fakadóan – ellenőrzi a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utas a személyhez kötött utazási jogosultságát, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét. Amennyiben ezen ellenőrzés során a DAKK Zrt. megbízottja úgy találja, hogy az utas nem fizette meg a menetdíjat vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegte, úgy jelen célú adatkezelési folyamat indul el.

Az Szszt. 7. § (4) szerint a DAKK Zrt. – és így a DAKÖRT Kft. – adatkezelési jogosultsága az alábbi adatokra terjed ki:
  -   
a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma, valamint - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása,
  -   
utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
  -   
az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Minden utas a DAKK Zrt. hatályos Üzletszabályzata alapján személyszállítási szerződést köt a DAKK Zrt.-vel, ezért a DAKK Zrt. és az utas között egy szerződéses jogviszony van. E szerződéses jogviszony rendezi a szerződésszegő magatartás, így a menetdíjat meg nem fizetését vagy az utazási feltételeket egyéb módon történő megszegésének jogkövetkezményeit.

A DAKK Zrt. megbízottja ezért a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi LXI. törvény 7. § (3) alapján rögzíti az utas személyes adatait, hogy ezt követően érvényesíteni tudja vele szemben a szerződésszegésből fakadó polgári jogi igényeit.

A DAKK Zrt. felhívja utasai figyelmét, hogy mivel az adatkezelés jogalapja nem az érintett hozzájárulása, hanem a DAKK Zrt. és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés, ezért a 16. életévét be nem töltött személy esetén sincsen szükség a törvényes képviselőjének a hozzájárulására ahhoz, hogy az adatait a DAKK Zrt. jelen folyamatleírás alapján kezelje.

Személyszállítási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:14. § (2) alapján a cselekvőképtelen kiskorú is köthet a DAKK Zrt.-vel, ugyanis a személyszállítási szerződések a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek, így a cselekvőképtelen kiskorú és a DAKK Zrt. között létrejövő személyszállítási szerződés nem semmis, így az abból fakadó ellenőrzésnek is alanya lehet az érintett. 

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a DAKK Zrt. Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: a polgári jogi igények elévüléséig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (5) alapján

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) - menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása és adatainak rögzítése 

5.11. A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben polgári jogi igény érvényesítése 

A DAKK Zrt. közforgalmú személyszállítási szolgáltatást teljesítő közlekedési szolgáltató, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 7. § (1) alapján jogosult a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, az Szszt. 7. § (4) bekezdésben meghatározott adatainak megismerésére, valamint a 7. § (3) szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezelésére. Az adatkezelés célja, hogy a DAKK Zrt. a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben érvényesítse polgári jogi igényeit.

A DAKK Zrt. a polgári jogi igényeinek érvényesítéséhez való jogát a jelen tájékoztatóban nevesített leányvállalatának, a DAKÖRT Kft.-nek delegálta. A DAKÖRT Kft. így a DAKK Zrt. nevében eljárva jogosult tehát a polgári jogi igény érvényesítésére és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre. Ez nem jelenti azonban azt, hogy csak és kizárólag a DAKÖRT Kft. lenne jogosult az igény érvényesítésére – a DAKK Zrt. a polgári jogi igény érvényesítéséhez való jogát az eljárás során bármikor magához vonhatja.

Amennyiben a DAKK Zrt. és az utas között létrejött személyszállítási szerződéssel összefüggésben az utasról kiderül, hogy a menetdíjat nem fizette meg vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegte és a DAKK Zrt. Üzletszabályzata alapján szerződésszegő magatartást tanúsított, úgy vele szemben a DAKK Zrt. Üzletszabályzatának XII. címébe foglaltak szerint polgári jogi igényt támaszt.

A polgári jogi igénnyel kapcsolatos eljárást a DAKK Zrt. Üzletszabályzatának XII. címe, a „Pótdíjak megfizetése, pótdíjazással kapcsolatos eljárás, bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása” tartalmazza.

A polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos eljáráshoz a DAKK Zrt. az alábbi személyes adatok kezelésére kapott a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (4) bekezdésében felhatalmazást:
  -   
a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is,
  -   
utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
  -   
az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

Ezen adatokat az adattakarékosság elve alapján, a szükséges mértékben, maximum a polgári jogi igények elévüléséig nyilvántartja és kezeli. Mivel az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) alapján a személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, így az adatkezelés határideje is eddig tart.

A DAKK Zrt. felhívja utasai figyelmét, hogy mivel az adatkezelés jogalapja nem az érintett hozzájárulása, hanem a DAKK Zrt. és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés, ezért a 16. életévét be nem töltött személy esetén sincsen szükség a törvényes képviselőjének a hozzájárulására ahhoz, hogy az adatait a DAKK Zrt. jelen folyamatleírás alapján kezelje.

Személyszállítási szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:14. § (2) alapján a cselekvőképtelen kiskorú is köthet a DAKK Zrt.-vel, ugyanis a személyszállítási szerződések a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, és különösebb megfontolást nem igényelnek, így a cselekvőképtelen kiskorú és a DAKK Zrt. között létrejövő személyszállítási szerződés nem semmis, így az abból fakadó ellenőrzésnek is alanya lehet az érintett.

adatkezelés célja: személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utassal szemben polgári jogi igény érvényesítése (pótdíjazás és annak behajtása)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződés teljesítése vagy megkötése, amelyben az egyik fél az érintett, a szerződés a DAKK Zrt. Üzletszabályzata és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján létrejövő személyszállítási szerződés

adattárolás határideje: a polgári jogi igények elévüléséig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (5) alapján

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet: DAKÖRT Kft. (6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.) – a polgári jogi igény érvényesítése 

5.12. Panaszkezelési eljárás adatkezelése 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) alapján az autóbuszos személyszállítást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó személy (a továbbiakban: panaszos) abban az esetben élhet panasszal az autóbuszos hatóságnál, ha a panaszos a DAKK Zrt. panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.

Az utas, illetve a DAKK Zrt. bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát a DAKK Zrt.-nek, illetve adatfeldolgozójának, a DAKÖRT Kft.-nek bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. A panaszkezelési eljárás adatkezeléssel is jár, lévén a panaszosnak adatokat kell megadnia ahhoz, hogy a panaszt a DAKK Zrt. érdemben elbírálhassa.

A DAKK Zrt. panaszkezelési eljárást alakított ki, ezen panaszkezelési eljárás az Üzletszabályzat XIII. címében részletezett.

A DAKK Zrt. felhívja a panaszt tévők figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben a panaszügyben nem a DAKK Zrt. illetékes eljárni, mert a panaszban előadott tények alapján megállapítható, hogy a panasz nem a DAKK Zrt. szolgáltatásával kapcsolatos, ám a DAKK Zrt. képes annak megállapítására, hogy melyik jogi személy szolgáltatásával kapcsolatos a panasz, úgy a DAKK Zrt. a panaszt átteszi az illetékes számára.

Praktikusan ez azt jelenti, hogy ha a panaszos panaszt tesz a DAKK Zrt. szolgáltatására, ám a DAKK Zrt. megállapítja, hogy a panasszal érintett szolgáltatást másik közlekedési központ vagy személyszállítási szolgáltató nyújtotta, úgy a panaszos egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes közlekedési központot vagy személyszállítási szolgáltatónak továbbítja a panaszt. Ez a panaszos jogos érdeke, lévén azért tett a DAKK Zrt.-nél panaszt, hogy a panasza ki legyen vizsgálva, a DAKK Zrt. pedig segítséget nyújt abban, hogy a panasz az illetékes fél elé kerüljön. Az áttétel azonban egyben a DAKK Zrt. jogszabályi kötelezettsége is, ugyanis mint állami szerv köteles a panasz beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez áttenni a panaszt, ha nem ő az eljárásra jogosult szerv a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.

Mivel azonban annak megállapítása, hogy a panasszal érintett ügyben a DAKK Zrt. nem illetékes, a panasz DAKK Zrt. általi hivatalos vizsgálatát valósítja meg, a DAKK Zrt. a panaszkezelését az ügy áttételével és a panaszos egyidejű tájékoztatásával lezárja.

Mivel azonban a panaszos nem köteles elfogadni azt, hogy a DAKK Zrt. véleménye szerint nem a DAKK Zrt. az illetékes, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) alapján az autóbuszos hatóságnál panasszal élhet, így a DAKK Zrt., mint a panaszügyben elsőfokon eljáró jogi személy a panaszkezelési ügyet így iktatja még az áttétel esetén is.

A DAKK Zrt. szintén felhívja a panaszt tévők figyelmét, hogy ugyanígy előfordulhat, hogy a panaszt a panaszos nem a DAKK Zrt.-nél tette meg, de azt az eljáró panaszkezelő szerv átteszi a DAKK Zrt.-nek, mert a rendelkezésére álló információk alapján a DAKK Zrt. az illetékes, mert a DAKK Zrt. szolgáltatását érintette a panasz. Éppen ezért előfordulhat, hogy az adat nem közvetlenül az érintettől érkezik: ebben az esetben a DAKK Zrt. a jelen folyamatleírás alapján kezeli a panaszos személyes adatait azzal a különbséggel, hogy a GDPR 14. cikke szerinti tájékoztatót a panasz áttétel útján történő beérkezését követő 30 napon belül küldi meg az érintett számára.

A DAKK Zrt. panaszkezelési eljárást alakított ki, ezen panaszkezelési eljárás az Üzletszabályzat XIII. címében részletezett. (http://www.dakk.hu/images/UZLETSZABALYZAT.pdf)

adatkezelés célja: panaszkezelési eljárás lefolytatása

adatkezelés jogalapja: a panasz benyújtásával a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) és 17/B. § (3) alapján

az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése: Az Üzletszabályzat XIII. Cím Panaszok, káresemények bejelentése, kezelése 2. fejezet A panaszok kezelése, intézése 2.3. pontja alapján a DAKK Zrt. – jogszabályi felhatalmazás alapján – a részére személyszállítási (forgalmi) ellenőrzést is végző DAKÖRT Kft.-t bízta meg az utas-ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült panaszoknak az Üzletszabályzatban írtak szerinti kezelésével, azok befogadásával, kivizsgálásával és megválaszolásával

5.13. Autóbuszon történt utasbaleset kivizsgálásának, a biztosítótársaságnak történő bejelentésének adatkezelése

A DAKK Zrt. által az utas javára kötött biztosítással kapcsolatos minden információ a DAKK Zrt. Üzletszabályzatának IX. címében részletezett.

A 2. fejezet 2.1. szerint a biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél, még az utazás időtartama alatt kell bejelenteni az utasnak annak érdekében, hogy a bekövetkezés okai, és annak pontos körülményei a helyszínen tisztázhatóak legyenek. Az autóbuszvezető az Utasnyilatkozaton rögzíti a káreseményt. A jegyzőkönyv felvételét az autóbuszvezető nem tagadhatja meg. Ha a biztosított sérülése miatt nem képes a balesetet (káreseményt) bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a DAKK Zrt. hivatalból gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az esetleges kárigényt is.

A 2. fejezet 2.1. szerint az utasnak a nem az autóbuszon (a személyforgalmi célokat szolgáló területre lépéstől a terület elhagyásáig tartó időszak során) történt balesetre, illetve poggyászkárra vonatkozó bejelentését a lehető legrövidebb időn belül meg kell tennie a DAKK Zrt. Üzletszabályzatában feltüntetett székhelyén annak érdekében, hogy a bekövetkezés okai, és annak pontos körülményei a helyszínen tisztázhatóak legyenek. A DAKK Zrt. képviselője Jegyzőkönyvön rögzíti a biztosított által elmondottakat, a jegyzőkönyv a további biztosítási ügyintézés alapját képezi. Ha a biztosított sérülése miatt nem képes a balesetet (káreseményt) bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a DAKK Zrt. hivatalból gondoskodik.

A DAKK Zrt. felhívja az érintettek figyelmét, hogy az utasnak a biztosítási kárigényét – a DAKK Zrt. közreműködésével - az UNIQA Biztosító Zrt. felé magának kell bejelentenie. Ehhez a DAKK Zrt. Balesetbiztosítási igénybejelentőt biztosít az utas számára. A biztosítási szolgáltatások igénybe vételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek. A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás, vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a baleset napjára érvényes jegy, bérlet fénymásolata, vagy az utazásra jogosító egyéb irat, valamint a DAKK Zrt. által felvett jelen jegyzőkönyv. A DAKK Zrt. az ügyintézés teljes időtartama alatt mindvégig együttműködik az utassal vagy megbízottjával és számára minden elvárható segítséget megad a Biztosítóval folytatandó eljáráshoz. A DAKK Zrt. felhívja az érintettek figyelmét, hogy a jelen jegyzőkönyvön túl további személyes adatokat nem jogosult jogszabályi előírás híján kezelni, ezért a további szükséges iratokat ne a DAKK Zrt.-nek, hanem az UNIQA Biztosító Zrt.-nek nyújtsa be! Ezt azért is kéri a DAKK Zrt., mert mint közfeladatot ellátó szerv így vonatkozik rá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. Ennek 14. §-a kimondja, hogy a DAKK Zrt.-hez érkező iratokat iktatni kell és azt a továbbiakban az Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve előírásai szerint köteles tárolni. Így előfordulhat, hogy az érintett olyan adatokat küld meg a DAKK Zrt. számára, amely az adatkezelés szempontjából irreleváns vagy túlzott, a DAKK Zrt. azonban jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles azt mégis kezelni. A DAKK Zrt. ezért jelen folyamatleírással kéri az érintetteket, hogy tartsák be az adattakarékosság elvét és csak olyan mennyiségű információt küldjenek meg az a DAKK Zrt. számára, amely az adott ügy szempontjából mindenképpen releváns. Máskülönben a DAKK Zrt. az érintett hozzájárulása alapján, de törvényi kötelezettségét teljesítve kezeli ezeket az adatokat.

adatkezelés célja: a biztosítási esemény DAKK Zrt.-hez történő bejelentése, annak kivizsgálása és biztosítótársaságnak történő bejelentése

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) szerint az utas és a DAKK Zrt. között megköttetett személyszállítási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése

adattárolás határideje: a DAKK Zrt. az adatokat a kártérítési felelősség elévüléséig őrzi meg

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: Az adatokat a DAKK Zrt. az UNIQA BIZTOSÍTÓ Zrt. Betegségbiztosítás, Kárrendezési csoportjának (1134 Budapest XIII., Róbert K. krt. 70-74.) továbbítja

5.14. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A DAKK Zrt. közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat kezel, így nála az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény „A közérdekű adat megismerése iránti igény” mint adatgazdára vonatkozik.

A törvény kimondja, hogy a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A DAKK Zrt. a törvény 30. § (3) alapján köteles nyilvántartást vezetni az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

A nyilvántartásában a DAKK Zrt. azonban minden adatigénylést nyilvántart az alábbi szabályok miatt:
  -   
a DAKK Zrt. nem köteles eleget tenni az adatigénylésnek, ha az az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, ezt pedig csak abban az esetben tudja megvalósítani a DAKK Zrt., ha az adatot egy évig megőrzi,
  -   
az adatot a DAKK Zrt. az igényléstől számított egy év elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul köteles törölni.

Így tehát az igénylő adatait a DAKK Zrt. az igénylést követő egy évig, illetve ha az hosszabb idő, úgy a költségek megfizetéséig őrzi meg.

adatkezelés célja: közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat igénylésével kapcsolatos nyilvántartás vezetése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) és 30. § (3) foglaltak szerint

adattárolás határideje: a DAKK Zrt. az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20111. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltével, illetve a költségek megfizetését követően haladéktalanul törölni kell

az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személy részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra: DAKK Zrt. az adatokat – amennyiben az adatigénylés elutasításra került – minden év január 31-ig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak továbbítja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) alapján

5.15. Hírlevél-küldés és elektronikus kapcsolattartás

A DAKK Zrt. a DAKK Zrt. ajánlatairól és aktualitásairól hírlevelet üzemeltet – ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.

A DAKK Zrt. azonban, összhangban a GDPR (47) preambulumbekezdésével, úgynevezett „opt-out” módon is megküldi hírlevelét azon személyek és partnerei számára, akiknek a DAKK Zrt. aktualitásai és az egyéb releváns információk a DAKK Zrt. véleménye szerint hasznos lehet (a DAKK Zrt.-vel szolgáltatása kapcsán kapcsolatban álló személyektől egészen az újságírókig). A hírlevél kiküldésének ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) f), amelyre a (47) preambulumbekezdés utolsó mondata biztosít lehetőséget: „Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.” Mivel ebben az esetben csak érdekmérlegelési teszt alkalmazásával lehet adatkezelést folytatni, ezért a DAKK Zrt. érdekmérlegelési tesztet végzett, amelyet az érintett kérelmére bármikor megismerhet. Azért, hogy a DAKK Zrt. tényleg csak olyan partnereket és személyeket keressen meg, akik esetében fennáll annak a lehetősége, hogy az aktualitás és a releváns információ ténylegesen hasznos, ezért az „opt-out” adatkezelést a DAKK Zrt. csak szűk körben alkalmazza. Főszabály szerint csak olyan e-mail cím kerülhet így a hírlevélküldéssel érintett adatkezelésbe, amelyet a DAKK Zrt. már jogszerűen, ám eltérő célból kezel.

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség, amely az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának (opt-in) vagy az adatkezelés elleni tiltakozásnak (opt-out) minősül.

adatkezelés célja: az érdeklődőkkel való kapcsolattartás hírlevél útján

adatkezelés jogalapja:
  -   
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása, amennyiben az érintett maga iratkozik fel a hírlevélre („opt-in”)
  -   
a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek, amennyiben a DAKK Zrt. a GDPR (47) preambulumbekezdése alapján közvetlen üzletszerzési célra használja fel az általa már jogszerűen kezelt e-mail címet biztosítva az érintett leiratkozási lehetőségét („opt-out")

adattárolás határideje: a hírlevélről való leiratkozásig

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadók.

 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A honlap további böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

További információ...